Heshvan—Kislev ˙ ноябрь 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28 29
Tishri
29 30
Tishri
30 01
Heshvan
31 02
Heshvan
1 03
Heshvan
2 04
Heshvan
3 05
Heshvan
4 06
Heshvan
5 07
Heshvan
6 08
Heshvan
7 09
Heshvan
8 10
Heshvan
9 11
Heshvan
10 12
Heshvan
11 13
Heshvan
12 14
Heshvan
13 15
Heshvan
14 16
Heshvan
15 17
Heshvan
16 18
Heshvan
17 19
Heshvan
18 20
Heshvan
19 21
Heshvan
20 22
Heshvan
21 23
Heshvan
22 24
Heshvan
23 25
Heshvan
24 26
Heshvan
25 27
Heshvan
26 28
Heshvan
27 29
Heshvan
28 30
Heshvan
29 01
Kislev
30 02
Kislev
1 03
Kislev