Heshvan—Kislev ˙ ноябрь 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28 29
Tishri
29 30
Tishri
30 01
Heshvan
31 02
Heshvan
1 03
Heshvan
Зажигание свечей 16:33
2 04
Heshvan
Исход 17:47
3 05
Heshvan
4 06
Heshvan
5 07
Heshvan
6 08
Heshvan
7 09
Heshvan
8 10
Heshvan
Зажигание свечей 16:18
9 11
Heshvan
Исход 17:34
10 12
Heshvan
11 13
Heshvan
12 14
Heshvan
13 15
Heshvan
14 16
Heshvan
15 17
Heshvan
Зажигание свечей 16:06
16 18
Heshvan
Исход 17:23
17 19
Heshvan
18 20
Heshvan
19 21
Heshvan
20 22
Heshvan
21 23
Heshvan
22 24
Heshvan
Зажигание свечей 15:55
23 25
Heshvan
Исход 17:15
24 26
Heshvan
25 27
Heshvan
26 28
Heshvan
27 29
Heshvan
28 30
Heshvan
29 01
Kislev
Зажигание свечей 15:46
30 02
Kislev
Исход 17:08
1 03
Kislev